slice1
Skvělá mallor­ská vína plné chuti, typicky stře­do­moř­ského cha­rak­teru, která Vám při­po­me­nou chuť Vaší dovolené.

Osvě­žu­jící vína vysoké kva­lity, pro­du­ko­vána často v limi­to­va­ném množ­ství. Výborně se hodí ke stře­do­moř­ské kuchyni.

Moderní růžová vína vyro­bena z tra­dič­ních odrůd typic­kých pro Bale­ár­ské ost­rovy. Typická lehká ovocná a svěží chuť.

Pří­rodní BIO vína ori­gi­nální chuti, vyro­bená z hroznů pěs­to­va­ných na eko­lo­gic­kých vini­cích zapsa­ných v rejstříku EU.

O nás - Vína z Mallorky

Vítáme Vás na našich strán­kách. Spe­ci­a­li­zu­jeme se na dovoz a pro­dej mallor­ských vín.
Našim cílem je nabíd­nout Vám ta nej­lepší vína z celé Mallorky a proto vína osobně vybí­ráme přímo na místě.
V naší nabídce najdete vína jak před­ních mallor­ských vinařů, tak i vína z malých rodin­ných vinař­ství. Díky důvěře a dob­rému zastu­po­vání jsme od našich vinařů zís­kali výhradní zastou­pení na čes­kém trhu. Na těchto strán­kách najdete aktu­ální nabídku vín, která si zde můžete objed­nat. Vaši objed­návku můžete také zaslat přímo na náš e-mail, nebo ji vyří­dit telefonicky.

S jakým­koli dota­zem či přá­ním nás nevá­hejte kon­tak­to­vat na e-mailu: info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680.