José L. Ferrer

"čer­vená stuha jako syno­ny­mum tradice"

V roce 1931, sotva 28 letý mla­dík José Luis Ferrer Ramo­nell, stu­dent inže­nýr­ství ve Fran­cii, zalo­žil tuto vinici pod názvem Viní­cola de Binissa­lem. Poz­ději vinař­ství dostalo svůj sou­časný název - Bode­gas José L. Ferrer a značku s čer­ve­nou stu­hou, která je syno­ny­mem kva­lity a pres­tiže dodnes.

V sou­časné době jde stále o rodinné vinař­ství, za které zod­po­vídá již třetí a čtvrtá gene­race vinař­ského rodu Ferrer, která i dnes vyu­žívá toho, co jim při­nesla his­to­rie a zdě­děné zku­še­nosti. Záro­veň své dědic­tví obo­ha­cují o nové poznatky. Vyu­ží­vá­ním pokro­či­lých moder­ních zaří­zení, které kom­bi­nují s nej­lep­šími tra­dič­ními tech­ni­kami a pře­de­vším s vášní pro vína, která je téměř gene­ticky pře­ná­šená z gene­race na gene­raci, dostali za odměnu uznání míst­ního trhu i ceny v zahraničí.

Vinař­ství José L. Ferrer vlastní 120 hek­tarů vinic v rámci obcí, které patří k oblasti Binissa­lem. Na těchto vini­cích se pře­vážně pěs­tují místní odrůdy regi­onu, jako jsou čer­vené hrozny Manto Negro a Callet a bílé Prensal Blanc (Moll). Kromě nich pěs­tují i jiné odrůdy jako je Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Tem­pra­nillo, Mer­lot, Gor­gollassa, Char­don­nay a drobné hrozny Moscatel.

Tato oblast země sdru­žuje opti­mální pod­mínky pro pěs­to­vání vinné révy. S typem země, nad­moř­skou výš­kou a ide­ál­ním poča­sím mění tato vína v exklu­zivní osobnost.
CRIANZA
José L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM
RESERVA
José L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM
VINYES VELLES
José L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM
BLANC DE BLANCS
José L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM
BLANCO VERITAS
José L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM
PEDRA BINISSALEM
Jose L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM
PEDRA BINISSALEM
Jose L. Ferrer
V TÉTO CHVÍLI NENÍ SKLADEM