Bode­gas Aessir

"pět hvěz­di­ček za kvalitu"

Minu­lost maji­tele, jako odbor­níka v oboru cava v reno­mo­va­ných vinař­stvích po mnoho let, vedla k zahá­jení tohoto pro­jektu v Sant Sadurní d'Anoia, Bar­ce­lona, ​​v samém srdci regi­onu Cava, kde zúro­čil všechny své zna­losti o tomto typu vína a uvedl na trh pro­dukt, který by mohl být uzná­ván po celém světě.

Aes­sir má v sou­čas­nosti 2 vinař­ství, jedno v Sant Sadurni d'Anoia v Bar­ce­loně, kde se vyrábí CAVA. Kon­krétně La Crus­set Reserva Brut Nature, která zís­kala 91 bodů a 5 hvěz­di­ček za nej­lepší kva­litu v Peñín Guide To Spa­nish Wine 2017. Další vinař­ství je nový pro­jekt v Cuence, který v roce 2017 spat­řil světlo světa.

Nový pro­jekt Bode­gas Aes­sir v pro­vin­cii Cuenca, v nad­moř­ské výšce 900 metrů, s více než 75 let sta­rými vini­cemi odrůdy Bobal, se vyrá­bějí dvě čer­vená a růžová eko­lo­gická vína. "Jsme pyšní na pod­statu našich výrobků. Naší sna­hou je najít jejich doko­na­lost a vyrá­bět orga­nická vína s maxi­mální hod­no­tou a mini­mál­ním dopa­dem na životní prostředí."CAVA LA CRUSSET RESERVA
Bode­gas Aessir