Vins Nadal

"víno v rytmu jazzu"

Vinař­ství Vins Nadal je jed­ním z prv­ních a nej­vý­znam­něj­ších vinař­ství v Binissa­lem. Spo­leč­nost, kte­rou zalo­žil v roce 1932 Miquel Nadal Fiol, je doko­na­lým pří­kla­dem pod­niku, který se dědí z jedné gene­race na dru­hou, což mu dodává domácí cha­rak­ter a atmosféru.

Rafael Nadal i jeho dcera Espe­ranza Nadal jsou vel­kými fanoušky hudby a zejména jazzu. Každé léto hostí sezónu kon­certů a jam sessi­ons v jejich vinař­ství v cen­tru Binissa­lem, kde si hosté mohou vychut­nat sklenku jed­noho z jejich lahod­ných vín. Kromě zábavy zde mají také mimo­řád­nou pří­le­ži­tost k navá­zání nových přátelství.

Vins Nadal vyrábí víno pod znač­kou Alba­flor s ozna­če­ním původu Binissa­lem. Alba­flor je název prv­ního vína, které na Mallorce vyrá­běl arci­vé­voda Lluís Salvador.

Všechny pěs­to­vané odrůdy Manto Negro, Prensal Blanc, Mer­lot, Caber­net a Syrah jsou nezbytné pro výrobu vín s ozna­če­ním "110" a Alba­flor. Všechny hrozny pochá­zejí pouze z vlast­ních vinic, které se roz­klá­dají na 17 ha.
RESERVA ALBAFLOR
Vins Nadal
SKLADEM
SYRAH 110
Vins Nadal
SKLADEM
MERLOT 110
Vins Nadal
SKLADEM
CRIANZA ALBAFLOR
Vins Nadal
SKLADEM
BLANCO ALBAFLOR
Vins Nadal
SKLADEM
ROSADO ALBAFLOR
Vins Nadal
SKLADEM