slice1
Skvělá mallor­ská vína plné chuti, typicky stře­do­moř­ského cha­rak­teru, která Vám při­po­me­nou chuť Vaší dovolené.

Osvě­žu­jící vína vysoké kva­lity, pro­du­ko­vána často v limi­to­va­ném množ­ství. Výborně se hodí ke stře­do­moř­ské kuchyni.

Pří­rodní BIO vína ori­gi­nální chuti, vyro­bená z hroznů pěs­to­va­ných na eko­lo­gic­kých vini­cích zapsa­ných v rejstříku EU.

O nás - Vína z Mallorky

Vítáme Vás na našich stránkách.

Zabý­váme se dovo­zem, vel­ko­ob­chod­ním a malo­ob­chod­ním pro­de­jem vín ze špa­něl­ského ost­rova Mallorca. V naší nabídce také v menší míře nalez­nete i vína ze špa­něl­ské pev­niny. Našim cílem je dová­žet ta nej­lepší vína, a proto je osobně vybí­ráme přímo na místě. Nabí­zíme vína od před­ních mallor­ských vinařů i z malých rodin­ných vinař­ství, kde pro­dukce dosa­huje řádově pouze tisíce lahví. Na těchto strán­kách nalez­nete aktu­álně nabí­zená vína s veš­ke­rými informacemi.

S jakým­koli dota­zem či přá­ním nás nevá­hejte kon­tak­to­vat na e-mailu:
info@vinazmallorky.cz nebo na tele­fonu: +420 773 643 680.