VESPRES BLANC

„S vůní divo­kých květin.“

Réva pochází ze 6 hek­tarů vlast­ních vinic roz­klá­da­jící se na žulo­vých půdách. Všechny práce se pro­vá­dějí 100% manu­álně. Eko­lo­gické vino­hrad­nic­tví. Liso­vání pro­bíhá 6 hodin se spon­tánní fer­men­tací v dubo­vých sudech o objemu 2 000 litrů. Stár­nutí po dobu 5 měsíců se slup­kami ve stej­ných fer­men­tač­ních sudech. Zlaté barvy s jem­nou vůní, která při­po­míná bílé ovoce, divoké kvě­tiny a anýz. Plná, atrak­tivní a jemná mine­rální chuť s čer­stvou kyse­lin­kou, která dodává na svěžesti.

Odrůdy: 100% Blanc Gre­nache

Roč­ník: 2017 / Alko­hol: 12,5% / Typ vína: suché / Objem: 0,75l

Cena: Omlou­váme se, aktu­álně není skla­dem v ČR