Son Prim

"víno ze srdce Mallorky"

Pří­běh rodin­ného vinař­ství Son Prim je pří­bě­hem o pěs­to­vání vinné révy, výroby vína a také pří­bě­hem Jauma Llabrése.

Jaume, ve své práci jako restau­rá­tor sta­ro­žit­ností, postrá­dal čer­s­tvý vzduch a slunce, tak pod touto zámin­kou začal obno­vo­vat původní vinice své rodiny. Moti­vací mu byly krásné vzpo­mínky na rodný dům Son Prim v malé ves­nici Sen­celles, ve středu ost­rova Mallorca, v jehož sklepě bylo víno vyrá­běno rok co rok pro přá­tele a rodinu. Už když byl velmi malý, dostal svo­lení od jeho děda a otce vlézt do díže a „pomá­hat“ při šla­pání hroznů. Jaký to pocit!

Téměř 20 let uply­nulo od doby, co začal s výsad­bou šesti hek­tarů vinic na něko­lika pozem­cích v blíz­kosti cesty vedoucí z Inca do Sen­celles. Zájem o zlep­šení kva­lity vína vedl jeho rodinu znovu na začá­tek. K vinné révě. Réva byla opě­tovně vysa­zo­vána v roce 1993 a staré rost­liny nahra­zo­vali odrů­dami, které jsou vhod­nější pro stár­nutí jako je Mer­lot, Caber­net a Syrah.

Dal­ším kro­kem byla moder­ni­zace sklepa, ne však způ­sobu výroby vína, ten zůstal zacho­ván. Nej­lep­ším způ­so­bem, jak moder­ni­zo­vat a ino­vo­vat, bylo posta­vit nový sklep, který byl hotov pro sklizně hroznů v roce 2004.

A motto rodiny "Dělat atrak­tivní a kva­litní víno, které nám pomáhá uží­vat si života."
CABERNET
Son Prim
SYRAH
Son Prim
MERLOT
Son Prim
BLANC DE MERLOT
Son Prim