Vins Nadal

"víno v rytmu jazzu"

Vinař­ství Vins Nadal je jed­ním z prv­ních a nej­vý­znam­něj­ších vinař­ství v Binissa­lem. Spo­leč­nost, kte­rou zalo­žil v roce 1932 Miquel Nadal Fiol, je doko­na­lým pří­kla­dem pod­niku, který se dědí z jedné gene­race na dru­hou, což mu dodává domácí cha­rak­ter a atmosféru.

Rafael Nadal i jeho dcera Espe­ranza Nadal jsou vel­kými fanoušky hudby a zejména jazzu. Každé léto hostí sezónu kon­certů a jam sessi­ons v jejich vinař­ství v cen­tru Binissa­lem, kde si hosté mohou vychut­nat sklenku jed­noho z jejich lahod­ných vín. Kromě zábavy zde mají také mimo­řád­nou pří­le­ži­tost k navá­zání nových přátelství.

Vins Nadal vyrábí víno pod znač­kou Alba­flor s ozna­če­ním původu Binissa­lem. Alba­flor je název prv­ního vína, které na Mallorce vyrá­běl arci­vé­voda Lluís Salvador.

Všechny pěs­to­vané odrůdy Manto Negro, Prensal Blanc, Mer­lot, Caber­net a Syrah jsou nezbytné pro výrobu vín s ozna­če­ním "110" a Alba­flor. Všechny hrozny pochá­zejí pouze z vlast­ních vinic, které se roz­klá­dají na 17 ha.

RESERVA ALBAFLOR
Vins Nadal
SYRAH 110
Vins Nadal
MERLOT 110
Vins Nadal
CRIANZA ALBAFLOR
Vins Nadal
BLANCO ALBAFLOR
Vins Nadal