Josep Grau Viticultor

"objevte kouzlo bio vína"

Josep Grau je vina­řem a maji­te­lem vinař­ství a v sou­časné době spra­vuje 26 hek­tarů vinic v růz­ných mís­tech D.O. Mont­sant  se širo­kou roz­ma­ni­tostí půd. Vinice jsou ve věku mezi 15 a 105 lety a vět­ši­nou jsou to malé pozemky. Veš­kerá práce ve vini­cích se pro­vádí ručně, od pro­ře­zá­vání po skli­zeň. Vše je prak­ti­ko­váno jako orga­nické vino­hrad­nic­tví bez her­bi­cidů a pesticidů.

Pěs­to­vané odrůdy jsou Gre­nache, Carig­nan, Caber­net Sau­vig­non a Syrah. 

Cílem vinař­ství je, aby hrozny pře­nesli všechny pří­rodní vlast­nosti až do láhve. Josep Grau zpra­co­vává vína s původ­ními kva­sin­kami a mini­mální úrovní siři­či­tanu, aby zajis­til správ­nou ochranu těchto vín.

"Víno je nej­krás­nější způ­sob, jak spo­jit člo­věka se zemí. Člo­věk pije svou pod­statu, a když pije, víno ote­vírá své emoce a s potě­še­ním je umoc­ňuje. Víno je dru­i­dické." Josep Grau


VOLADOR
Josep Grau Viticultor
VESPRES VINYES VELLES
Josep Grau Viticultor
VESPRES BLANC
Josep Grau Viticultor