Pere Seda

"nej­větší vinař­ství v Pla i Llevant“

Vinař­ství Pere Seda, které zalo­žil Pedro Reus Morro již na konci 19. sto­letí. V květnu 1903 Pedro Reus Morro již vyhrál cenu za jeho vína na důle­žité sou­těži v hlav­ním městě ost­rova s názvem "Palma země­děl­ského veletrhu".

Pere Seda je vinař­ství, které spra­vuje již pátá gene­race jedné rodiny a vyrábí víno nepře­tr­žitě každý rok od konce 19. sto­letí až po sou­čas­nost. Vinař­ství vždy pou­ží­valo nej­mo­der­nější tech­no­lo­gie a poznatky, aby vždy bylo záru­kou výroby kva­lit­ních vín.

Nej­větší vinař­ství v „Pla i Lle­vant“ (rovi­natá východní část ost­rova) má skvě­lou pověst, opí­ra­jící se o vítěz­ství v růz­ných špa­něl­ských i mezi­ná­rod­ních sou­tě­žích, které potvr­dily, že Pere Seda může být vyni­ka­jící pří­klad pro před­stavu o vinař­ství Bale­ár­ských ostrovů.

Dnes vinař­ství Pere Seda ovládá více než 100 ha vinic (včetně 42 ha jeho vlast­ních) v okre­sech Mana­cor a Fela­nitx, kde jsou pře­vážně pěs­to­vány původní odrůdy Callet, Manto Negro a Prem­sal Blanc. Hrozny ros­tou v kří­dové půdě s boha­tým pod­lo­žím v typicky stře­do­moř­ském pod­nebí. Vzhle­dem k tomu, že vinice jsou roz­lo­ženy mezi růz­nými pozemky v této oblasti, může vinař­ství vybrat nej­vhod­nější mik­ro­klima a půdu pro dosa­žení nej­lep­ších vlast­ností pro kaž­dou z odrůd.
NOVELL TINTO
Pere Seda
L'ARXIDUC TINTO
Pere Seda
CRIANZA
Pere Seda
RESERVA
Pere Seda
MOSSÈN ALCOVER
Pere Seda
GVIVM
Pere Seda
L’ARXIDUC
Pere Seda
NOVELL BLANCO
Pere Seda