O mallor­ském víně

"od his­to­rie až po současnost..."

h2h3

Víno se na Mallorku dostalo prav­dě­po­dobně už s Féni­čany, avšak jeho pěs­to­vání se začalo roz­ví­jet až s pří­cho­dem Římanů v roce 123 př.n.l., kteří při­nesli své "know-how”. Římané svým vytří­be­ným vku­sem a nad­stan­dard­ním způ­so­bem života pozvedli Mallorku na vyso­kou úro­veň, kte­rou si ost­rov drží dodnes. Poz­ději za vlády Maurů, i přesto, že islám zaka­zuje pití alko­holu, se pěs­to­vání vinné révy roz­má­halo. Hrozny byly popu­lární pře­de­vším jako ovoce a záro­veň byly velmi oblí­bené při pří­pravě pokrmů. Vliv maur­ské kuchyně pře­tr­val dodnes. Pří­cho­dem křes­ťanů ve 13. sto­letí došlo k dal­šímu vel­kému roz­ma­chu pro­dukce kva­lit­ního vína.

Na konci 19. sto­letí, kdy evrop­ské vinice ničí révo­kaz, se stává Mallorca hlav­ním doda­va­te­lem vína pro Evropu. Když si ale na začátku 20. sto­letí nachází révo­kaz cestu i na Bale­ár­ské ost­rovy, začíná se roz­má­hat pěs­to­vání man­dlov­níků a oli­vov­níků a úspěšné pěs­to­vání révy se na čas téměř zastaví. V této době pokra­čují v tra­dici zejména vinaři v okolí města Binissa­lem. V 80. letech se spolu s roz­vo­jem turis­tic­kého ruchu zvy­šuje poptávka po kva­lit­ních domá­cích vínech. Tra­diční vinař­ství vyu­ží­vají pří­le­ži­tost a začí­nají expe­ri­men­to­vat s novými odrů­dami a záro­veň se navra­cejí ke sta­rým dru­hům jako jsou hrozny Manto Negro, Callet, Gor­gollassa a Prensal Blanc. Ke kva­lit­ním odrů­dám a mno­ha­le­tým zku­še­nos­tem při­dá­vají vinaři moderní tech­no­lo­gie a mallor­ská vína se opět dostá­vají na výsluní.

Vět­šina vinař­ství v dnešní době jsou rodinné pod­niky s mno­ha­le­tou tra­dicí. Vinař­ské řemeslo se dědí z gene­race na gene­raci. Díky jedi­neč­nému slo­žení místní půdy, pří­z­ni­vému stře­do­moř­skému kli­matu a spe­cific­kému cha­rak­teru míst­ních odrůd se jim stále daří vytvá­řet vína har­mo­nic­kých chutí, která jsou oce­ňo­vána na celém světě. V sou­čas­nosti se na vini­cích stále pěs­tují pře­vážně místní odrůdy, jako jsou čer­vené hrozny Manto Negro, Callet a bílé Prensal Blanc (Moll). Kromě nich se pěs­tuje např. Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Tem­pra­nillo, Mer­lot, Gor­gollassa, hrozny Mos­ca­tel a Chardonnay.

V dnešní době není výjim­kou, že rodinná vinař­ství vedou a řídí ženy, které pokra­čují v tra­di­cích svých otců. Sou­čásná gene­race vinařů doká­zala během velmi krátké doby dosáh­nout vel­kých úspě­chů a vydo­bila si skvě­lého posta­vení mezi nej­lep­šími svě­to­vými víny. Naroz­díl od kon­ku­rence z pev­niny, je hlav­ním hes­lem mallor­ských vinařů “kva­lita namísto kvan­tity”, pro­tože je pro­dukce vína limi­to­vána ome­ze­ným pro­sto­rem ost­rova. Poptávka po míst­ním víně je na samot­ných Bale­ár­ských ost­ro­vech velká a pouze malé pro­cento je expor­to­váno do jiných zemí.

"kva­lita namísto kvantity"