José L. Ferrer

"čer­vená stuha jako syno­ny­mum tradice"

V roce 1931, sotva 28 letý mla­dík José Luis Ferrer Ramo­nell, stu­dent inže­nýr­ství ve Fran­cii, zalo­žil tuto vinici pod názvem Viní­cola de Binissa­lem. Poz­ději vinař­ství dostalo svůj sou­časný název - Bode­gas José L. Ferrer a značku s čer­ve­nou stu­hou, která je syno­ny­mem kva­lity a pres­tiže dodnes.

V sou­časné době jde stále o rodinné vinař­ství, za které zod­po­vídá již třetí a čtvrtá gene­race vinař­ského rodu Ferrer, která i dnes vyu­žívá toho, co jim při­nesla his­to­rie a zdě­děné zku­še­nosti. Záro­veň své dědic­tví obo­ha­cují o nové poznatky. Vyu­ží­vá­ním pokro­či­lých moder­ních zaří­zení, které kom­bi­nují s nej­lep­šími tra­dič­ními tech­ni­kami a pře­de­vším s vášní pro vína, která je téměř gene­ticky pře­ná­šená z gene­race na gene­raci, dostali za odměnu uznání míst­ního trhu i ceny v zahraničí.

Vinař­ství José L. Ferrer vlastní 120 hek­tarů vinic v rámci obcí, které patří k oblasti Binissa­lem. Na těchto vini­cích se pře­vážně pěs­tují místní odrůdy regi­onu, jako jsou čer­vené hrozny Manto Negro a Callet a bílé Prensal Blanc (Moll). Kromě nich pěs­tují i jiné odrůdy jako je Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Tem­pra­nillo, Mer­lot, Gor­gollassa, Char­don­nay a drobné hrozny Moscatel.

Tato oblast země sdru­žuje opti­mální pod­mínky pro pěs­to­vání vinné révy. S typem země, nad­moř­skou výš­kou a ide­ál­ním poča­sím mění tato vína v exklu­zivní osobnost.
CRIANZA
José L. Ferrer
RESERVA
José L. Ferrer
VINYES VELLES
José L. Ferrer
BLANC DE BLANCS
José L. Ferrer
BLANCO VERITAS
José L. Ferrer
PEDRA BINISSALEM
Jose L. Ferrer
PEDRA BINISSALEM
Jose L. Ferrer