Oli­ver Moragues

"500 let tradice"

Possessió Bini­com­prat, finca rodiny Mora­gues, je jed­ním z nej­star­ších domů na Mallorce. Rodina zde žije a věnuje se výrobě vína již od roku 1511. Zmínky o tomto domě jsou již v roce 1229, kdy král Jaume I. „Doby­va­tel“ pora­zil mus­limy a dobyl Mallorcu.

Dnes rodina víno zpra­co­vává v nové budově posta­vené v moder­ním stylu, v blíz­kosti his­to­ric­kého domu. Zde mohou návštěv­níci vína i ochut­nat. His­to­rický dům v sou­časné době nabízí luxusní uby­to­vání s pří­stu­pem do bio zahrady, která nava­zuje na vlastní vinice. Hosté zde mohou vyu­ží­vat pro­dukty zahrady a pokud chtějí, je jim zde k dis­po­zici i zahradní kuchyně pro jejich kuli­nář­ské nápady.

Filo­zo­fie a hod­noty rodiny jsou shr­nuty ve čtyřech hlav­ních pilí­řích:
· Udr­žet tento kus his­to­rie, tak jako v posled­ních sto­le­tích.
· Respek­to­vat pří­rodu a životní pro­středí ve všech smě­rech.
· Pro­du­ko­vat ele­gantní, čistá a pří­rodní vína.
· Růst kva­lity, ne objemu.

Veš­kerá 100% orga­nická réva vinař­ství Oli­ver Mora­gues pochází ze 7 ha vlast­ních vinic, kde je vše ošet­řo­váno ručně a podle zásad eko­lo­gic­kého země­děl­ství. Vinař­ství pěs­tuje mallor­ské odrůdy Manto Negro, Callet a Prensal Blanc. Další pěs­to­vané odrůdy jsou Caber­net Sau­vig­non, Syrah, Mer­lot, Gor­gollassa, Sau­vig­non Blanc, Mus­cat, Vio­gnier a Giro Blanc.
OM SELECCIO
Oli­ver Moragues
OM 500
Oli­ver Moragues
OM Blanc
Oli­ver Moragues